Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenia pojmov

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti: 
prevádzkovateľa tohto internetového obchodu a predávajúceho:
Bukaj,s.r.o. so sídlom Bernolákova 72,920 42 Červeník, IČO: 52835227, DIČ:  2121152814 , IČ DPH: SK212115814, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo 45897/T.
(ďalej len ako “prevádzkovateľ” alebo  “predávajúci”) a kupujúceho: fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá elektronicky odošle objednávku na tovar alebo služby prostredníctvom internetového obchodu www.cupkydupky.sk. (ďalej len ako „objednávateľ“ alebo “kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.cupkydupky.sk 

1.2 Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúceho: 
Bukaj, s.r.o. 
Bernolákova 72, 920 42 Červeník, Slovenská republika, 
IČO: 52835227,  
DIČ: 2121152814, IČ DPH: SK212115814, 
tel.č.: 0949697666 
email: info@cupkydupky.sk 
Predávajúci je platcom DPH. 

1.3 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru v našom internetovom obchode a ktorá je uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 

1.4 Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v internetovom obchode CupkyDupky je spoločnosť Bukaj,s.r.o., so sídlom Nitrianska 25, 920 01 Hlohovec, IČO: 52835227, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo 45897/T.

1.5 Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar v internetovom obchode CupkyDupky.

1.6 Tovarom  alebo  službou  sú  všetky  produkty  v ponuke internetového obchodu CupkyDupky.

1.7 Každý kupujúci odoslaním svojej elektronickej objednávky tovaru, potvrdzuje Predávajúcemu, že s týmito VOP sa dôkladne oboznámil , ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi súhlasí a bude sa nimi riadiť.

2. Cena

2.1 Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane DPH. Uvedené ceny nezahŕňajú náklady spojené s doručením. 

2.2 
Náklady spojené s doručením ( poštovné) sa uvádza na internetovej stránke CupkyDupky – https://www.cupkydupky.sk/doprava-a-platba/ a taktiež v košíku pred dokončením objednávky.

2.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien ponúkaného tovaru alebo prípadnú  aktualizáciu.

2.4 Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH spolu s cenou za dopravu. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári.

3. Objednanie tovaru

3.1 K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia  správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa. 
Toto potvrdenie o prijatí objednávky bude zaslané na Vami zadaný e-mail a neskoršie budú zaslané aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, objednávka čaká na platbu, objednávka bola vybavená,  a pod.).
Až týmto potvrdením sa stáva objednávka kupujúceho prijatou a záväznou.
Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo na stránke internetového obchodu www.cupkydupky.sk po prihlásení.

3.2 Predávajúci má právo neakceptovať objednávku, ak by ju nebol schopný z akéhokoľvek dôvodu vybaviť. O neakceptácii objednávky bude samozrejme kupujúci  ihneď informovaný e-mailom, prípadne telefonicky. 

3.3 
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s  obchodnými podmienkami a akceptuje obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim.
Kupujúci – spotrebiteľ odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie:  Hlavné vlastnosti tovaru, celková cena tovaru, náklady na dopravu, dodanie, poštovné a ďalšie náklady a poplatky, vrátane povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar, informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy.

4. Platba za tovar

4.1 Po odoslaní objednávky je potrebné konečnú sumu predávajúcemu uhradiť.
Bez vykonania úhrady, nieje možné objednávku odoslať  a ďalej spracovať.

4.2 Ak po potvrdení objednávky kupujúcim nedôjde k úhrade za objednávku pri platbe kartou ako aj pri platbe prevodom do 3 kalendárnych dní, predávajúci má právo túto objednávku zrušiť.

4.3 Tovar je odoslaný kupujúcemu až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho pri platbe kartou a pri platbe prevodom. 

4.4 
Predávajúci akceptuje platbu za tovar nasledovnými spôsobmi:

– Platba kartou
– Prevodom: Kupujúci zaplatí za tovar na účet predávajúceho IBAN: SK41 0900 0000 0051 7733 3719

5. Dodanie tovaru

5.1 Kupujúci má právo si vybrať z 2 ponúkaných spôsobov doručenia tovaru, ktoré mu internetová stránka CupkyDupky ponúka. Všetky 2 spôsoby doručenia nájdete na internetovej stránke https://www.cupkydupky.sk/doprava-a-platba/.

5.2 Tovar sa dodáva na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako adresu doručenia.
Ak je suma objednávky uhradená bezhotovostným prevodom, teda platbou kartou, prostredníctvom platbou vopred na účet predávajúceho, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka (podľa sadzobníka uvedeného v sekcií „Doprava a platby“).
Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom predávajúceho včas vopred neinformoval, bude prípadné opakované doručenie vykonané na jeho náklady.

5.3 Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.
V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a cena za dobierku bude zaťažená dvojnásobným poštovným.

5.4 Dodacia lehota objednaného tovaru je obvykle 3-5pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky.

5.5 V prípade, že dodanie tovaru v dodacej lehote podľa bodu 5.4 tohto článku nebude z nejakých príčin možné, je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať.

5.6 
Ak si Kupujúci vyberie spôsob doručenia osobné vyzdvihnutie, musí si tovar vyzdvihnúť do 3 pracovných dní od objednania tovaru. Ak sa tak nestane, objednávka kupujúceho bude automaticky zrušená.

5.7 Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave

5.8 Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar za prítomnosti doručovacej služby. Pokiaľ kupujúci pri prevzatí tovaru zistí poškodenie tohto tovaru alebo porušenie obalu je povinný informovať o tom doručovateľa a všetko zapísať do prepravného listu alebo tovar odmietnuť prevziať z tohto dôvodu. Ak tak Kupujúci nespraví a dôjde z jeho strany k reklamácií takto daného tovaru, Predávajúci túto reklamáciu neuzná.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia tovaru.

6.2 Produkt, ktorý je predmetom odstúpenia musí byť doručený Predávajúcemu spolu s Formulárom  o odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na internetovej stránke https://www.cupkydupky.sk/odstupenie-od-zmluvy/  najneskôr 14 dní od uplatnenia nároku na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

6.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s neporušeným tovarom, v originálnom obale, s originál visačkami a s dokladom o kúpe. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci a preto tovar poslaný na dobierku Predávajúci neprevezme. Ak by bol tovar po prevzatí Predávajúceho poškodený alebo použitý, bude naspäť zaslaný kupujúcemu na jeho náklady.

6.4 Predávajúci je povinný pri splnení všetkých podmienok prevziať tovar a bez zbytočného odkladu (najneskôr do 14dní) vrátiť Kupujúcemu platbu, ktorú od neho prijal, bez nákladov na dopravu. Predávajúci vráti platbu Kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Neplatí to, ak sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnú inak.

6.5 Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnom rozsahu Kupujúci.

6.6 Kupujúci má možnosť vrátiť tovar zakúpený v internetovom obchode CupkyDupky aj osobne v sídle firmy Bukaj,s.r.o spolu s vyplneným Formulárom.

6.7 
Ak kupujúci nadobudne tovar z internetového obchodu CupkyDupky ako výhru v súťaži ( na niektorej zo sociálnych sietí), nevzniká mu právo na vrátenie, výmenu ani reklamáciu tovaru. 

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci vytvorením registrácie v internetovom obchode, odoslaním elektronickej objednávky a uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP, udeľuje Predávajúcemu ako Prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (ďalej aj len „Prevádzkovateľ“) súhlas so zaradením všetkých vyplnených osobných a iných údajov v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy Prevádzkovateľa a s ich ďalším spracúvaním súhlasí.

7.2 Predávajúci bude spracúvať osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne len na obchodné a marketingové potreby Prevádzkovateľa, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom emailu alebo SMS správ..

7.3 Predávajúci bude spracúvať osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom vybavenia objednávky, dodanie objednávky, vybavenie reklamácie, odstúpenie od Kúpnej zmluvy ako aj zasielanie pravidelných informácií o novinkách v internetovom obchode CupkyDupku na emailovú adresu poskytnutú Kupujúcim.

7.4 V prípade, ak má Kupujúci záujem o získanie narodeninovej zľavy, Prevádzkovateľ získava od kupujúceho aj osobné údaje týkajúce sa dátumu narodenia detí.

7.5 Udelený súhlas o spracovaní osobných údajov môže Kupujúci kedykoľvek zrušiť, a to doručením písmného vyjadrenia o nesúhlase so spracovaním osobných údajov na adresu Prevádzkovateľa alebo na email: info@cupkydupky.sk.

8. Reklamačné a záručné podmienky

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka.

8.2 Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné chyby. Reklamovať je možné len zakúpený a zaplatený tovar u Predávajúceho. Začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak by prišlo k výmene tovaru, záručná doba začne plynúť znova od prevzatia nového tovaru. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originál balení vrátane faktúry a vyplneného Reklamačného formuláru, ktorý je dostupný na internetovej stránke https://www.cupkydupky.sk/vratenie-a-reklamacia-tovaru/

8.3 
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že Kupujúci k chybe došlo mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim. Za záruky sú tiež vyňaté spôsoby zaobchádzania s výrobkom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru a taktiež chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

8.4 Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoví záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia.

8.5 Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté

8.6 
Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru.

8.7 Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar cez kontaktný formulár, resp. na adrese sídla predávajúceho resp. telefonicky na: +421 949 697 666  alebo prostredníctvom emailu na adrese: info@cupkydupky.sk . Reklamovaný tovar následne zašle riadne zabalený na adresu: Bernolákova 72, 920 42 Červeník.
Ak bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie musí byť doklad o zaplatení tovaru a popis závady.
Pri reklamácii tovaru je potrebné riadiť sa ustanoveniami reklamačného poriadku, ktorý je zverejnený na stránke www.cupkydupky.sk

8.8 Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia.
V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. Po uplynutí tejto lehoty a nevybavenia reklamácie, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

9. Záverečné ustanovenia
9.1 Kupujúci prehlasuje, že sa pred zadaním objednávky oboznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 9.2 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať tieto VOP a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia. 9.3 Všeobecné obchodné podmienky v ich platnom a účinnom znení sú zverejnené a voľne prístupné vždy na stránke internetového obchodu CupkyDupky. 9.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť  1.februára 2020.
V Hlohovci 1.2. 2020
Lenka Kašťáková
Zodpovedná vedúca
Scroll to Top